Encyklopedi

Executor - lag -

Exekutör , enligt lag, person som utsetts av en testator - dvs., en person som gör ett testamente - att styra fördelningen av hans gods efter hans död. Systemet finns bara i länder som använder angloamerikansk lag; i civilrättsliga länder går gården direkt till arvtagaren eller arvingarna. Exekutören är vanligtvis en efterlevande make eller annan släkting och uppnår sin ställning i de flesta stater redan innan testamentet testas, det rättsliga förfarandet för att bestämma testamentets giltighet. I alla fall är han skyldig att lägga upp ett band med domstolen som försäkran om att han inte kommer att avstå från tillgångarna. Han är skyldig att avyttra egendomen i enlighet med bestämmelserna i testamentet. Han måste samla in alla skulder på grund av boet, samt betala alla skulder som testatorn är skyldig. Han måste sedan dela ut tillgångarna till arvingar och legater.Om det inte finns någon vilja och ingen fastighet och arvingarna kan komma överens om fördelningen av boet, behövs ingen verkställande.